AKTUALNOŚCI

Resolution

[English below]

W połowie grudnia mieliśmy okazję wziąć udział w projekcie “Resolution”. Musieliśmy podjąć decyzję bardzo szybko. Po krótkiej naradzie mieliśmy juz wynik – idziemy w to. Głównie ze względu na to, że motyw przewodni “Resolution” bardzo do nas przemówił, ponieważ temat zmiany klimatu i troski o środowisko jest nam bardzo bliski. Projekt dotyczył postanowień noworocznych związanych z dbaniem o klimat i ze zmianami klimatycznymi.


Na podstawie nagrań z krajów całego świata miał zostać stworzony viralowy filmik, jako postanowienie na najbliższy rok. Udział w projekcie polegał na nagraniu swojej wersji piosenki “Resolution song”, która została nam wysłana przez jego twórców. Oprócz opracowania piosenki na chór podjęliśmy się udzielenia wywiadu. Odpowiadaliśmy m. in. na pytania dotyczące oddziaływania na nas zmian klimatycznych, ale i naszych postanowień – jakie działania chcemy podjąć, żeby zatrzymać lub spowolnić proces katastrofy klimatycznej. Była to także świetna okazja aby reprezentować nasz kraj – refren udało nam się przetłumaczyć na język polski, a w tle widać było panoramę Krakowa. Liczymy, że dołączycie z nami to tego noworocznego postanowienia dbania o planetę, aby żyło nam się na niej razem trochę lepiej.
Wasza Krakofonia


[ENG]
In mid-December, we had the opportunity to participate in the „Resolution” project. We had to decide very quickly if we want to participate. After a short consultation, we already had the result – we are in. Mainly because the theme „Resolution” appealed to us very much, because the topic of climate change and care for the environment is very close to us. The project concerned New Year’s resolutions related to climate protection and climate change.


Based on recordings from countries around the world, a viral video was to be created as a resolution for the coming year. Participating in the project required us to record our version of the song „Resolution song”, which was sent to us by its creators. In addition to developing the song for the choir, we undertook to give interviews. We answered, among others, to questions about the impact of climate change on us, but also about our decisions – what actions do we want to take to stop or slow down the process of climate disaster. It was also a great opportunity to represent our country – we were able to translate the chorus into the polish language, and the panorama of Krakow was visible in the background of our video. We hope that you will join us with this New Year’s decision to take care of the planet so that we will live on it a little better.
Yours Krakofonia!